Биржа труда

Редактор газеты в «Камаз» https://sj-rt.ru/rabota-v-smi-redaktor-gazety-v-kamaz/